Zarządzanie personelem

powrót

Marketing

Firmy coraz bardziej doceniają potencjał ludzki, wygłaszając opinie, że sukces może zapewnić tylko dobrze przygotowana, kompetentna i odpowiednio motywowana kadra. Zarządzanie zasobami ludzkimi to kierowanie ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją.
muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS
Zarządzanie personelem

Przez kierowanie rozumie się sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Jest to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności pracowników oraz wykorzystania wszystkich innych zasobów salonu kosmetycznego dla osiągnięcia ustalonych celów. Kierownicy osiągają cele, skłaniając do wykonania potrzebnych zadań innych. Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga od kierownictwa troski o podwładnych i zdecydowanych działań, przede wszystkim w takich sferach jak selekcja, szkolenie i rozwój pracowników, ich wzajemne stosunki oraz wynagradzanie. Kierowanie ludźmi to ciągłe rozwiązywanie problemów występujących w układzie przełożony – podwładny. Ludzkie zachowania i reakcje są niekiedy bardzo zróżnicowane, ponieważ pracownicy mają różne poglądy, doświadczenia, oczekiwania i aspiracje, różnie też widzą swoją rolę w salonie kosmetycznym i rolę kierownika w urzeczywistnianiu jej celów. Podstawą skutecznego kierowania jest zrozumienie i poszanowanie pracowników oraz stwarzanie im możliwości samorealizowania się. Zarządzanie personelem to także odpowiedź na pytanie: co robić dzisiaj i jutro, aby w dalszej przyszłości dostarczyć klientowi oczekiwaną wartość i uniknąć problemów z pracownikami, aby nie stali się przeszkodą w rozwoju firmy. Dlatego równie ważne jak inwestycje są nakłady na szkolenia i rozwój pracowników. Od nich zależy efektywność wykorzystania środków pracy, zainwestowanego kapitału, jak również byt salonu kosmetycznego na rynku.

Style zarządzania

1. Podział ról w zakresie zarządzania personelem w salonie kosmetycznym

Kierownictwo najwyższego szczebla jest odpowiedzialne za cele strategiczne: ma kształtować wizerunek salonu kosmetycznego, wyznaczać cele polityki personalnej z misjami i strategią salonu. Szczebel operacyjny: kierownicy na bieżąco podejmują decyzje i rozwiązują problemy związane z przyjmowaniem, zwalnianiem, ocenianiem, awansowaniem i motywowaniem.

2. Menedżersko-partnerski system zarządzania

Główną ideą jest utworzenie, utrzymanie i rozwój grupy pracowników. Uważa się, że cel społeczny jest równie ważny jak cel ekonomiczny salonu. Pracodawca powinien kształtować klimat tak, by pracownicy odczuwali, że pracują w ciepłym i przyjaznym otoczeniu, sprzyjającym pracy zespołowej. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej. Oparta jest na tworzeniu zespołów, przy czym liderem zespołów niekoniecznie musi być osoba z dużymi umiejętnościami technicznymi (twardymi), ważna jest też umiejętność współdziałania, kształtowania stosunków międzyludzkich, koordynowania pracy zespołu i utrzymywania ładu oraz solidarności w grupie. Dużą uwagę zwraca się na współudział w zarządzaniu. Organizuje się tzw. ringi – zebrania pracowników, podczas których mają oni całkowitą swobodę wypowiedzi na temat wszystkich problemów związanych z pracą zespołów oraz działalnością firmy. Na podstawie tych sugestii podejmuje się zbiorową decyzję. Ważnym elementem jest również system motywacji. System motywacji ekonomicznej oparty jest na wartości stanowiska pracy i stażu pracy pracownika. Mało zróżnicowane są płace pracowników na tych samych lub podobnych stanowiskach. Drugą częścią wynagrodzenia są świadczenia, do których dostęp mają wszyscy pracownicy (urlopy, wczasy, posiłki w restauracji, ubrania służbowe). Trzecią częścią są tzw. bonusy, np. „trzynastki”. W zakresie doboru pracowników kompetencje posiada zespół. Stwarza on też warunki do szybkiej adaptacji nowo zatrudnionych. Obowiązuje zbiorowa odpowiedzialność za pracę zespołu. W menedżersko-partnerskim systemie zarządzania dominują wewnętrzne szkolenia, przy czym ich zakres przedmiotowy jest szeroki i obejmuje umiejętności twarde oraz miękkie (współdziałanie na stanowisku).

więcej w Cabines nr 26

mgr Katarzyna Świtalska
publikacje Cabines 26
do góry | powrót