Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pracy kosmetyczki, manicurzystki, pedicurzystki

powrót

Wiedza

Dyskutując o Unii Europejskiej, zadajemy sobie pytanie o przyszłość zawodu kosmetologa, kosmetyczki, manicurzystki, pedicurzystki. Jak pokazuje życie, są to zawody, którym przypisane jest pewne ryzyko, mogące zagrozić zdrowiu klienta.
muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS

Przykładów zdarzeń losowych jest wiele, wymienię niektóre z nich: poparzenie woskiem podczas depilacji, zakażenie grzybicą, gronkowcem, zastosowanie niewłaściwych preparatów itd.., itd. Poszkodowani klienci salonów urody coraz śmielej wkraczają na ścieżkę sądową, aby uzyskać zadośćuczynienie finansowe.

Pojawia się pytanie, jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością i roszczeniami?

Przestrzeganie wymaganych procedur sanitarnych w gabinetach kosmetycznych może nas uchronić przed wieloma problemami. Ale właściciele gabinetów kosmetycznych czy „farm piękności“ odpowiadają nie tylko za jakość własnej pracy, lecz także za pracę swoich podwładnych. Proponuję przenieść ten problem na barki towarzystw ubezpieczeniowych, które - jak informuje art. 805 k.c. - „zobowiązują się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, gdy ubezpieczający zapłaci składkę“. Aby w pełni przedstawić możliwość rozwiązania owego problemu, przybliżę treść ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej kosmetyczki, manicurzystki, pedicurzystki.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie, które Państwo wykupicie, obejmuje szkody powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane. Spośród rodzajów odpowiedzialności cywilnej należy wymienić:

  • Odpowiedzialność deliktową, dotyczącą szkód wyrządzonych osobom trzecim, których źródłem jest czyn niedozwolony (art. 415 k.c.)
  • Odpowiedzialność kontraktową, dotyczącą szkód wyrządzonych osobom trzecim, których źródłem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (art. 471 k.c.)

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporządzonego w formie pisemnej. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

  • nazwę i adres ubezpieczającego
  • okres ubezpieczenia
  • zakres ubezpieczenia 
  • proponowaną wysokość sumy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest zawierana w oparciu o stosowane przez zakład ubezpieczeń wspomniane ogólne warunki ubezpieczeń, które są regulaminami w rozumieniu art. 385 k.c. Należy zatem zapoznać się z ich treścią przed podpisaniem umowy.

Wiedza o ubezpieczeniach, o przydatności usługi ubezpieczeniowej z roku na rok stopniowo się pogłębia. Możemy jednak spotkać w naszym środowisku zawodowym osobę zadającą pytanie, jakie konkretne korzyści może odnieść z usługi ubezpieczeniowej.

Dlatego w tym miejscu zasygnalizuję podstawowe korzyści płynące z wykupienia polisy OC:

  • Osiągnięcie korzyści ekonomicznych - dzięki ubezpieczeniu jesteśmy w stanie uniknąć finansowych tarapatów związanych z pojawieniem się zdarzeń losowych (ryzyk) od nas niezależnych. Owe zdarzenia losowe nie zachwieją istniejącą przed powstaniem szkody pozycją finansową.
  • Osiągnięcie upragnionego ,,świętego spokoju" - ten sposób eliminacji trosk i obaw związanych z zachwianiem płynności finansowej, a więc i naszego autorytetu, z pewnością wpłynie pozytywnie na komfort i wydajność pracy.

więcej w Cabines nr 1

mgr Laura Łazęcka
publikacje Cabines 1
do góry | powrót