GABINET KOSMETYCZNY w formie sp. z o.o. ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

powrót

Prawo

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą staje przed wyborem formy prawnej, w jakiej będzie ją prowadził. Oczywiście może ją prowadzić jako jednoosobową działalność gospodarczą i zwykle jest to dobre rozwiązanie na początek. Z czasem jednak zachodzi potrzeba wykorzystania bardziej rozbudowanej struktury. Jedną z tych, które stosuje się najczęściej, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotyczy to także gabinetów kosmetycznych i sieci gabinetów kosmetycznych.
Kosmetolog - zabiegi
GABINET KOSMETYCZNY w formie sp. z o.o. ZAŁOŻENIE SPÓŁKI© FotolEdhar - Fotolia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego będącą osobą prawną tworzoną na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej: Kodeks spółek handlowych). Może ona być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, jeśli ustawa inaczej nie stanowi.

Przedmiotowa spółka jest spółką kapitałową, opiera się więc na braku odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania i wniesionym przez nich do spółki kapitale, zarządzanym przez specjalnie powołany do tego organ – zarząd. Proponujemy cykl artykułów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który zaczniemy od omówienia prawnych aspektów jej założenia.

Umowa

W pierwszej kolejności należy podpisać umowę spółki. Zgodnie z art. 3 Kodeksu spółek handlowych przez umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa tak stanowi, przez współdziałanie w określony sposób. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać następujące elementy: 1) firmę spółki; 2) siedzibę spółki; 3) przedmiot działalności spółki; 4) wysokość kapitału zakładowego; 5) określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; 6) oznaczenie liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników; 7) czas trwania spółki – jeżeli jest oznaczony. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Powinna ona zawierać określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być jednak podane w skrócie. W przypadku omawianej w niniejszym artykule formy będzie to określenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w skrócie „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. Co istotne, jeżeli w firmie umieszcza się nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, wymagana jest pisemna zgoda tej osoby, a w razie jej śmierci – zgoda jej małżonka i dzieci. Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem firmy (co należy odróżnić od skrótu formy prawnej). Przykładowo: firma Gabinet Kosmetyczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapisana przy użyciu skróconej formy prawnej będzie brzmiała: Gabinet Kosmetyczny sp. z o.o., a skrócona firma może brzmieć GK sp. z o.o. albo GK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak należy pamiętać, że skrót firmy należy ujawnić we właściwym rejestrze, w tym przypadku rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Siedzibą spółki jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. W praktyce jest to miejscowość wskazana w umowie spółki i następnie ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zaznaczmy z ostrożności, że od siedziby należy odróżnić adres spółki, jako dokładny adres lokalu, na który ma być kierowana korespondencja. Siedzibą jest sama miejscowość, a nie lokal.
 3. Przedmiot działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najlepiej określić w oparciu o dane znajdujące się w Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD).
 4. Kapitał zakładowy jest „funduszem ujawnionym w pasywach bilansu spółki kapitałowej, należącym do grupy kapitałów (funduszy) własnych. Określona w umowie spółki kwota (wysokość) kapitału zakładowego spółki, która nie może być niższa niż ustawowe minimum […], stanowi abstrakcyjną wielkość liczbową, określoną w złotych polskich i odpowiadającą sumie wartości nominalnej udziałów reprezentujących prawa członkowskie w spółce”1. Obecnie kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5000 złotych. Na kapitał zakładowy składają się udziały, z których każdy powinien mieć wartość nie niższą niż 50 złotych.
 5. Zgodnie z art. 153 Ksh „umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i niepodzielne”. Udział to inaczej ogół uprawnień korporacyjnych i „czysto” majątkowych wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wynikający z jego członkostwa w spółce.
 6. Zaznaczmy, że „wymóg wskazania w umowie spółki liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników […], dotyczy wyłącznie pierwotnej treści umowy spółki” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 14 maja 2015 r., sygnatura akt: I ACa 229/15).
 7. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony. Jeśli w umowie spółki kwestia ta nie została wyjaśniona, przyjmuje się, że została ona zawarta na czas nieokreślony. Warto pamiętać, że „czas, na jaki zawarta jest spółka, może być wskazany w umowie spółki przez podanie wprost daty końcowej (‘do dnia…’), przez podanie okresu (‘na okres… lat od dnia wpisania spółki do rejestru’), a także przez wskazanie pewnego zdarzenia stanowiącego realizację celu założenia spółki (np. ‘na czas do zakończenia budowy zakładu produkcyjnego…’)”.

Należy pamiętać, że umowa nie musi ograniczać się do powyższych elementów. Zasady rządzące spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i jej relacjami z podmiotami trzecimi warto ukształtować świadomie.

 1. A. Szajkowski, M. Tarska, A. Herbet, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, A. Herbet, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych, tom II: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów
  151–300, Warszawa 2014, s. 48.
 2. Ibidem, s. 42. 
 3. M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 157 Kodeksu spółek handlowych, [w:] M. Rodzynkiewicz,
  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis 2014, wyd. VI, LEX nr 10054.
 4. A. Szajowski, M. Tarska, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, A. Herbet, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych, s. 298
 5. Ibidem, s. 304–305.
 6. K. Kamińska, Istota, ustrój oraz funkcjonowanie
  spółki z o.o. w organizacji, „Nowy
  Przegląd Notarialny” nr 4 (55) 2013, s. 35.

więcej w Cabines nr 78

Kamil Stolarski
Konrad Majewski
publikacje Cabines 78
do góry | powrót